Software

Virtual Igbo is a unique computer software designed to be used with any Latin hardware keyboard. The Virtual Igbo Keyboard is simply organised to give users smooth and trouble free usage like normal hardware keyboard layout on their computers.
Virtual Igbo helps users to type all Igbo alphabets with ease. Soft vowels (Ụda mfe) ị, ọ, ụ are specifically configured to help in typing acurate Igbo spellings, eg. udo (oracle) and ụdọ (rope), oji (black) and ọjị (kola nut) e.t.c. It helps users to easily tone-mark Igbo words using macron (akaransụda ā), acute accents (akaraelu á) and grave accents (akaraala à) to differentiate between similar Igbo words, like ọ́kụ́ (fire), ọ̀kụ̀ (pot) & ọ́kụ̀ (fishing), ézē (teeth) & ézè (king), àkwá (egg) & ákwà (cloth). Virtual Igbo has been optimised for English (QWERTY US) and German (QWERTZ) hardware keyboards. This is a Unicode keyboard and works with any Unicode font which has support for Igbo characters [See supported fonts!]
“Nwanne m, a naghị ajụ afere na nkwuchi. Biko chọpụta ihe dị iche n’égbé na égbè. Were ya kụpụta mkpụrụedemede Ị, Ọ, Ụ, Ñ, ₦ wdg. mgbe ọ bụla ị na-ede asụsụ Igbo n’ihi na a nyụchaa nsị ma akapịbaghị ya ọnụ, ọ bụrụ otoro.” You will see the complete Documentation after activation. Activation License key (€15.99 or $17.00 or ₦3800)

FREE DOWNLOAD!